نزدیکترین یدک کش به چترود یدک کش در جاده هجدک راور به کرمان یدک کش هوتک یدک کش خانوک به کرمان . یدک کش کاظم آباد به کرمان. یدک کش زنگی آباد به کرمان . یدک کش ده زیار
شماره تماس یدک کش چترود یدک کش پلیس راه چترود 09135982001